Artikel 1. Definities

 1. 18 Greens Golf: Learn Golf, gevestigd te Vught (NL).

 2. 18greensgolf.nl en 18greens.nl: de beste golfinstructie online.

 3. Betaalde diensten: de onderdelen van 18greensgolf.nl en 18greens.nl die voor gebruikers toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door 18 Greens Golf vastgestelde bedrag.

 4. Lid: een natuurlijk of rechtspersoon die een account heeft op 18greensgolf.nl of/en 18greens.nl.

 5. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het Lid en 18greensgolf.nl en 18greens.nl op grond waarvan het Lid een account toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van 18greensgolf.nl en 18greens.nl, inclusief eventuele abonnementen op betaalde diensten.

 6. Profiel: de (persoonlijke) gegevens van een Lid die een Lid op zijn Account heeft geplaatst.

 7. Content: alle door 18 Greens Golf en/of haar partners op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties en software.

 8. Gebruikerscontent: alle door een Lid op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.

 9. Initiële termijn: de periode waarvoor een Lid een abonnement op een betaalde dienst afsluit.

Artikel 2. Toegang, registratie en Lidmaatschap

 1. Een lid dient tenminste 18 jaar oud te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier correct, naar waarheid en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.

 2. Het lidmaatschap is individueel en niet overdraagbaar.

 3. 18 Greens Golf is gerechtigd ter controle van de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager te verlangen

 4. Het Lidmaatschap gaat in zodra 18 Greens Golf dit aan de aanvrager heeft bevestigd door toezending van een logincode en wachtwoord waarmee een account kan worden geactiveerd.

 5. 18 Greens Golf behoudt zicht het recht voor en aanvraag tot Lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgaaf van reden.

 6. De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enige wijze openbaar worden gemaakt.

 7. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn logincode en wachtwoord voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.

 8. Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij 18 Greens Golf daarvan direct op de hoogte te stellen. 18 Greens Golf is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de leden) 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

 9. 18 Greens Golf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl.

 10. Het is een Lid niet toegestaan meerdere Accounts of Profielen aan te (laten) maken, dan wel een derde namens dit Lid één of meerdere Accounts resp. op of uit naam van dit Lid één of meerdere Profielen aan te laten maken.

Artikel 3. Het gebruik van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl

 1. Het Lidmaatschap van 18 Greens Golf heeft tot doel het vinden van (betaalde) online instructies, golf gerelateerde evenementen en acties.

 2. Het Lidmaatschap van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reactie van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet.

 3. Het Lid zal zich bij gebruik van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl en alle communicatie die hij verstuurt via de door 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:

  1. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);

  2. het plegen van (virtuele) diefstal;

  3. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;

  4. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder) porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;

  5. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitingen;

  6. het gebruik van gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;

  7. het plegen van computervredebreuk (hacken);

  8. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;

  9. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;

  10. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de content en/of gebruikerscontent;

  11. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl door andere Leden.

 4. Het is Leden bij het gebruik van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl en alle communicatie die zij versturen via of door of namens 18 Greens Golf geboden faciliteiten voorts niet toegestaan;

  1. direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, emailadressen of andere persoonlijke herleidbare informatie in een profiel op te nemen;

  2. verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere leden;

  3. binnen 24 uur meer dan drie emailberichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;

  4. foto’s van andere mensen e.d. dan het Lid op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl in een profiel of in andere uitlatingen via 18 Greens Golf te publiceren;

  5. een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct op indirect gericht zijn op de doeleinden als genoemd in artikel 3.1.;

  6. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;

  7. 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van 18 Greens Golf is.

  8. Profiel dienen eerlijke en correct informatie van het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.

  9. 18 Greens Golf is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Golfinq.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.

 5. De site bevat verwijzingen (advertenties, banners en acties) naar de website van derden. 18 Greens Golf heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze website valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Artikel 4. Betaalde diensten

Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat 18 Greens Golf het voor de betreffende betaalde dienst verschuldigde bedrag heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de initiële termijn. Wanneer het Lid kiest voor automatische verlenging wordt het Lidmaatschap/Abonnement, na afloop van de initiële termijn, stilzwijgend verlengd eenzelfde termijn.

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. 18 Greens Golf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen van betaalde diensten te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is 18 Greens Golf gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Het Lid is alsdan gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving het Lidmaatschap/ Abonnement schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.

 3. Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaalde overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

 4. Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, is het Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is 18 Greens Golf gerechtigd de vordering uit handen te geven. In de geval is het Lid naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van EUR 25,- excl. BTW.

 5. Na stilzwijgende verlenging van een abonnement of Lidmaatschap op een betaalde dienst zal 18 Greens Golf een betalingstermijn hanteren die gelijk is aan de initiële termijn. 18 Greens Golf zal de periodiek verschuldigde betalingen vooraf incasseren door middel van automatische incasso.

 6. Er vindt geen restitutie plaats van het door het Lid betaalde gelden.

Artikel 6. Privacy

Het privacybeleid van 18 Greens Golf zoals beschreven in de Privacy Verklaring maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de content van 18 Greens Golf, maar met uitzondering van gebruikerscontent, komen toe aan 18 Greens Golf en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 18 Greens Golf openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de content.

 2. Het is verboden om de diensten, webpagina’s, computercodes of elementen waaruit de diensten van 18 Greens Golf zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 3. Het Lid staat er voor in dat de door hem/haar op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl geplaatste gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en vrijwaart 18 Greens Golf zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die 18 Greens Golf in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van gebruikerscontent geeft het Lid 18 Greens Golf het onherroepelijke recht om deze gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van 18 Greens Golf, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. 18 Greens Golf is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een Lid zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in banners en andere uitingen op resp. in advertenties voor 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl, tenzij het Lid in zijn/haar profiel heeft aangegeven dat de foto uitsluitend op verzoek van een ander Lid mag worden getoond.

 4. Het is leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl gepubliceerde gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

Artikel 8. Beëindiging van het Lidmaatschap

 1. Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website, per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw gebruikersnaam en e-mail adres.

 2. 18 Greens Golf is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  1. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;

  2. het Lid handelt in strijd met de wettelijke voorschriften;

  3. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;

  4. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;

  5. 18 Greens Golf naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl heeft ontvangen;

In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door 18 Greens Golf is 18 Greens Golf gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl te onthouden.

 1. Wanneer 18 Greens Golf wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is 18 Greens Golf gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.

 2. In geval 18 Greens Golf besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.

 3. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijk van 18 Greens Golf en laat onverlet enige vordering van 18 Greens Golf op het betreffende Lid.

Artikel 9. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid

 1. In geval van niet-naleving van enige verplichting voortvloeiende uit het Lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleving van enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden door het Lid, is 18 Greens Golf gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:

  1. het Profiel te wijzigen;

  2. het Account tijdelijk te blokkeren;

  3. het Lidmaatschap te beëindigen;

  4. onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan 18 Greens Golf uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.

 2. Het Lid is aansprakelijk voor en vrijwaart 18 Greens Golf zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn logincode, wachtwoord en/of Account, de gevolgen van het gebruik van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door het Lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.

Artikel 10A. Aansprakelijkheid; Advertenties, Banners, Acties en Evenementen

 1. 18 Greens Golf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de advertenties, banners, acties en evenementen die op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl worden geplaatst. De aansprakelijkheid rust volledig op de adverteerder of personen/organisaties die 18 Greens Golf hebben verzocht, al dan niet tegen betaling, de advertentie, actie of evenement op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl te tonen.

 2. Indien het lid d.m.v. een advertentie, banner of actie wordt doorverwezen naar een website van derden, dan gelden de (privacy)regels van deze betreffende site.

Artikel 10B. Geen garantie; aansprakelijkheid van 18 Greens Golf

 1. 18 Greens Golf spant zich er voor in 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.

 2. 18 Greens Golf garandeert uitdrukkelijk niet dat:

  1. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van een geschikte online instructie, evenement of actie.

  2. de op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl gepubliceerde content en gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;

  3. de werking van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.

  4. Op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl geplaatste gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen, evenementen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). 18 Greens Golf is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.

  5. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 18 Greens Golf, is 18 Greens Golf niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):

   1. ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het Lidmaatschap;

   2. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl;

   3. gebruikmaking van op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl gepubliceerde informatie;

   4. verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;

   5. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl gepubliceerde of via 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl verzonden informatie;

   6. uitval en/of onbereikbaarheid van 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

  6. Enige aansprakelijkheid van 18 Greens Golf is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van 500,- euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. 18 Greens Golf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van 18 Greens Golf, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze gebruikersvoorwaarden.

 2. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door 18 Greens Golf op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op 18greensgolf.nl en/of 18greens.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.

 3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 18 Greens Golf zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.

 4. In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist 18 Greens Golf.

 5. Op het Lidmaatschap en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en 18 Green Golf dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Den Bosch; dan wel, ter keuze van 18 Greens Golf, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang de beste aanbiedingen en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
Jouw gegevens worden nooit doorverkocht, maar worden alleen gebruikt voor het sturen van aanbiedingen of nieuws